Spelrättsbestämmelser

Spelrättsbestämmelser

För innehavare av spelrättsbevis - Vetlanda Golfklubb Spelrättsbevis i Vetlanda GK (nedan kallad klubben) kan förvärvas av juridisk person med namngiven innehavare eller fysisk person som önskar och beviljas fullvärdigt aktivt seniormedlemskap i klubben

Innehavare som vill överlåta spelrättsbevis ska anmäla detta på därför avsedd blankett - "Överlåtelse av spelrättsbevis". Om det på överlåtelsedagen finns skuld avseende spelrättsavgifter eller andra avgifter som är hänförliga till spelrätten, införs förvärvaren i spelrättsregistret först sedan skulden har betalats.

Innehavare av spelrättsbevis är skyldig att till klubben betala beslutade spelrättsavgifter. Undantaget är om innehavaren senast den 30 november året innan upplåter spelrättsbeviset till klubben för vidare uthyrning och anmäler passivt medlemskap för aktuellt år.

Vid underlåtelse att senast 30 november meddela något av ovanstående och om debiterad avgift inte betalats inom 30 dagar efter skriftlig anmodan har klubben rätt att:
- driva in skulden på samma sätt som fordringar i allmänhet drivs in eller
- skriftligen häva spelrättsbevisets giltighet. Därvid är klubben skyldig att betala lösen, efter avräkning av innehavarens skuld på spelrättsavgift eller annat till golfklubben, för spelrättsbevisets värde på hävningsdagen. Om enighet inte kan uppnås om lösenbeloppet skall det fastställas i skiljedomstol. Lösenbeloppet skall betalas inom en månad från den tidpunkt då det blev bestämt.

Innehavare av spelrättsbevis får, utöver vad som ovan nämnts för helt kalenderår - varken kortare eller längre tid - själv upplåta spelrättsbeviset med verkan att den till vilken upplåtelse sker införs i spelrättsregistret, beviljas medlemskap i klubben och betalar beslutade medlemsavgifter och spelrättsavgifter för hyra av spelrättsbevis till klubben. Innehavare av spelrättsbevis måste under hyresperioden ändra sin status till passiv medlem samt betala därför fastställda avgifter till klubben. Den till vilken upplåtelse sker
- skall kunna uppvisa en av upplåtaren undertecknad handling - "Upplåtelse av spelrättsbevis" - som visar att spelrättsbeviset upplåtits och vilket kalenderår upplåtelsen avser.
- får inte vidareupplåta sin rätt.

Spelrättsbevistes nominella värde fastställs årligen av årsmöte. Klubben äger skyldighet att vid egen försäljning sälja spelrättsbevis till detta pris.

Innehavare av spelrättsbevis äger vid varje tillfälle rätt att återlämna spelrättsbeviset till klubben utan krav på ersättning och befrias därmed från framtida avgifter kopplade till densamma.