Årsmöte Gamla Grabbar

Årsmöte

Onsdagen 8 november, kl. 18.00

Årsmötet kommer att hållas onsdagen den 8 nov 18.00.

Vi träffas i Greenroom.

Efter mötet bjuds du på korv med bröd samt kaffe.

 

Även nya - tillkommande -  medlemmar är välkomna men äger dock ingen rösträtt detta möte om så skulle blu fallet.

 

Dagordning

 

1. Mötets öppnande.

2. Godkännande av kallelse och dagordning.

3. Val av ordförande för mötet.

4. Val av sekreterare för mötet.

5. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet tillika rösträknare.

6. Parentation.

7. Information från greenkeeper/Golfklubben

8. Rapporter och avstämning av golfsäsongen 2023 samt information från Höglandsgolfen och seriespel. 

9. Ekonomisk rapport /bokslut för 2023 (2022-11-01 -2023-10-31)

10. Revisionsberättelse.

11. Ansvarsfrihet för styrelsen.

12. Val av ordförande 1 år (nuvarande Leif Hedberg).

13. Val av en tre  styrelseledamöter för 2 år.

(Torbjörn Lager, Sonny Isaksson och Dan Johansson löper ut. Jan Sjögren, Peter Ottosson och Bo Ivarsson har ett år kvar.)

14. Val av revisor – 1 år (nuvarande Thomas Harbrecht).

15. Val av revisorssuppleant – 1-år (2022  Håkan Johansson).

16. Val av valberedning (nuvarande, Bengt Westerlund, sammankallande, Börje Bellinger och Daniel Bergman).

17. Motioner

A)  Ang startordning för A- resp B-klass inlämnad av Börje Bellinger, Daniel Bergman och Sven Glans (se bilaga).

B) Ang upplägg av avslutningstävling på Order of merit. (Inlämnad av Börje Bellinger).

18. Fastställande av årsavgiften för 2024. Styrelsen föreslår oförändrad avgift dvs 200 kr.

19. Tankar och funderingar om nästa års Golfresa. 

20. Övriga frågor.

21. Prisutdelning för ”Order of Merit” 2023.

22. Avslutning.

 

Leif Hedberg, ordf

Peter Ottosson, sek