Årsmöte

Årsmöte

Torsdagen 17 november, kl. 18.00

 

Gamla Grabbar Vetlanda Golfklubb
PROTOKOLL, fört vid årsmöte med Gamla Grabbar, Vetlanda Golfklubb, tisdagen den 17 november 2022 i restaurang Greenroom, Vetlanda.
Närvarande medlemmar: 33 , 3 inbjudna gäster


§ 1 Mötets öppnande
Ordföranden Leif Hedberg hälsade samtliga välkomna och förklarade årsmötet för öppnat.


§ 2 Godkännande av kallelse och dagordning
Årsmötet förklarades i behörig ordning utlyst.


§ 3 Val av ordförande för mötet
Leif Hedberg valdes att leda årsmötet.


§ 4 Val av sekreterare för mötet
Peter Ottosson valdes till sekreterare för årsmötet.


§ 5 Justeringsmän
Bengt Westerlund och Thomas Andersson valdes att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.


§ 6 Parentation
Under året har Eje Gustavsson avlidit. Eje har varit aktiv inom GG-golfen under många år. Genom en tyst minut hedrades minnet av Eje Gustavsson.


§ 7 Information från Vetlanda GK
Åke Heindorff och Bertil Nilsson informerade pågående och planerade projekt inom Vetlanda GK inför säsongen 2023. Ombyggnad av tee på hål 1 & 10, byggnation av studio samt övriga allmänna underhållsjobb pågår på banan under hösten/vintern. Prov på jordmaterial från greener har skickats på analys för att försäkra sig om att inga mögelproblem eller dyl. föreligger.
Ansökan om bidrag kommer att sökas i Wernerfonden samt i Sisu för stöd till finansieringen av studion samt ombyggnaden av tee.
Två nya styrelsemedlemmar är föreslagna som ersättare för två medlemmar, som av olika orsaker begärt utträde ur nuvarande styrelse.
Medlemsavgifterna beräknas höjas med 5%.
Åke och Bertil tackade Gamla Grabbar för bra arbetsinsatser under säsongen.

§ 8 Rapporter–avstämning av Golfsäsongen.


Seriespel
Jan Sjögren informerade om årets seriespel. Vårt första-lag blev degraderade till division 2 till nästa år. Vårt andra-lag blev femma i division 2. Lagledare för 2023 blir Jan Sjögren för H70:1,
och Börje Bellinger för H70:2.


Höglandsgolfen
Vetlanda lyckades försvara titeln som segrare i Höglandsgolfen 2022, och behåller sådeles vandringspriset.
Jan Sjögren och Dan Johansson representerar Vetlanda GG i Höglandskommittén.
Jan Sjögren informerade om Höglandskommitténs möte som hölls i oktober, där det bl.a diskuterades dålig efterföljning av regler.
Spelordning Höglandsgolfen 2023: Tranås GK – 11/5, Tobo GK - 1/6, Vetlanda GK – 29/6, Nässjö GK – 10/8 och Tranås GK – 31/8. Startavgiften är 300 kr i greenfee + 50 kr i startavgift.


§ 9 Ekonomisk rapport
Torbjörn Lager, tillika kassör, lämnade en ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2021-11-01 - 2022-10-31.
Intäkterna har uppgått till 112075 kr, och kostnaderna till 117719 kr, vilket innebär ett negativt resultat på -5.644 kr. Behållningen vid verksamhetsårets slut uppgår till 20161 kr.
Årsmötet beslutade att lägga den ekonomiska redovisningen till handlingarna.


§ 10 Revisorernas berättelse
Revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2021/2022 föredrogs. Revisor Thomas Harbrecht föreslår att styrelsen och dess kassör beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.


§ 11 Ansvarsfrihet
Årsmötet beslutade enligt revisorns förslag att bevilja styrelsen och dess kassör ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021-11-01 – 2022-10-31.


§ 12 Val av ordförande
Till ordförande för ett år omvaldes Leif Hedberg.


§ 13 Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter för två år omvaldes Jan Sjögren och Bo Ivarsson.
Torbjörn Lager, Sonny Isaksson, Dan Johansson och Peter Ottosson kvarstår ett år i styrelsen.


§ 14 Val av revisor
Till revisor för 2022/2023 omvaldes Thomas Harbrecht.


§ 15 Val av revisorssuppleant
Till revisorssuppleant för 2022/2023 omvaldes Håkan Johansson


§ 16 Val av valberedning
Till valberedning för 2023 omvaldes Bengt Westerlund (sammankallande), Börje Bellinger och Daniel Bergman.


§ 17 Medlemsavgift för 2023
På styrelsens förslag beslutar årsmötet att medlemsavgiften för 2023 blir oförändrad, dvs 200 kr.

§ 18 Förslag till införsel av stadgar
Styrelsen har tagit fram ett förslag till stadgar för Gamla Grabbar, som har presenterats på hemsidan. Leif förklarade innebörden av stadgarna, och föreslog röstning med handuppräckning bland närvarande på årsmötet om införandet av stadgar.
Årsmötet beslutade enhälligt att avslå förslaget.


§ 19 Golfresan 2023
Styrelsen kommer att jobba med Golfresan för 2023.
Leif har varit i kontakt med Brevikens GK, och preliminärbokat den 4-5 September 2023 för resan. Målsättningen är att kostnadsmässigt hålla priset vid c:a 2000 kr / pers.
Bussbolag kommer att kontaktas för prisförslag.


§ 20 Övriga frågor
Paul Håkansson, som var inbjuden till årsmötet informerade om möjlighet för Gamla Grabbar att deltaga i seniorträning på Gym Vetlanda.


§ 21 Prisutdelning
Leif Hedberg och Torbjörn Lager genomförde prisutdelning för GG-säsongen 2022.


Order of Merit
A-klass
1. Thomas Harbrecht 80p
2. Leif Hedberg 70p
3. Jan Sjögren 70p


B-klass
1. Kennert Fransson 76p
2. Sonny Isaksson 74p
3. Lars Letterblad 65p
Utöver presentkort erhöll segrarna vandringspriserna tillverkade av Bo Jadeberg.

Avslutningstävling 4 oktober (15 bästa i A- och B-klass samt öppen C-klass)
A-klass:
1 Jan Sjögren, 68
2. Bo Ivarsson, 68
3. Ingemar Boston, 70

B-klass:

1) Östen Letterblad, 70.

2) Bengt Westerlund, 71.

3) Åke Sommansson, 72

C-klass 
1) Gert Lindstam, 67


§22 mötets avslutande

Ordförande förklarade årsmötet för avslutat och inbjöd alla till en avslutning med varmkorv och kaffe.